Hợp tác quốc tế

Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS) hiện là thành viên chính thức của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS - Anh Quốc; có quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng thế giới: Suffolk University, Missouri University of Science and Technology - Missouri - Hoa Kỳ, Saxion University - Hà Lan, Truman State University và James Cook Brisbane University - Úc, Ritsumeikan University và Asia Pacific University - Nhật Bản, Buckinghamshire New University và King's College London - Anh Quốc.

 Thành viên

 Hợp tác