THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH QUỐC TẾ

 

 

      CƠ SỞ CỘNG HÒA

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL-BEGINNER

           TOEFL-INTERMEDIATE

      CƠ SỞ CAO THẮNG

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL BEGINNER

           TOEFL INTERMEDIATE

      CƠ SỞ THÁI VĂN LUNG

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL BEGINNER

           TOEFL INTERMEDIATE

      CƠ SỞ PASTEUR

           PRE-INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL BEGINNER

 

 

 

 

      CƠ SỞ TRẦN NHẬT DUẬT

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL BEGINNER

           TOEFL INTERMEDIATE

      CƠ SỞ VĂN THÁNH

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL BEGINNER

 

      CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HƯỞNG

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL BEGINNER

           TOEFL INTERMEDIATE

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved