Danh sách tranh dự thi "Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” " 2016...

Danh sách tranh dự thi "Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” " 2016...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Hội thi làm lồng đèn

Hội thi làm lồng đèn<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Ngân hàng lồng đèn

Ngân hàng lồng đèn<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 15

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 15<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 14

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 14<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 13

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 13<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 12

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 12<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 11

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 11<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 10

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 10<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 9

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 9<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 8

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 8<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 7

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 7<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 6

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 6<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 5

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 5<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 4

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 4<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 3

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 3<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 2

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 2<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 1

"Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “Vui trung thu” 2018" - Tranh vẽ số 1<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
[1]234  
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved